OFERUJEMY:

POMOC W ZAŁOŻENIU WŁASNEGO BIZNESU
DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
 W WIEKU 30+

SZKOLENIA I DORADZTWO GRUPOWE ORAZ INDYWIDUALNE.

BEZZWROTNE ŚRODKI DO 23 TYS. ZŁ.
NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WSPARCIE POMOSTOWE (FINANSOWE I NIEFINANSOWE).

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 - 31.12.2018.

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.
Oś priorytetowa 9 Rynek pracy. Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.