Lista podstawowa uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w projekcie „INKUBATOR PRZEDSIEBIORCZOŚCI”:

Wyniki_oceny.pdf

 

Informujemy państwa, iż zgodnie z dokumentacją konkursową ocena merytoryczna wniosków dokonana zostanie w terminie 21 dni roboczych od daty zakończenia naborów wniosków, tj. do dnia 07.11.2017 r. Do tego dnia wszyscy Państwo otrzymacie pisemną informację o wynikach oceny merytorycznej a na stronie internetowej projektu zostanie umieszczona lista rankingowa.

 Szanowni Państwo

Informujemy, iż w dniu 06.10.2017 r zakończony został nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz finansowego wsparcia pomostowego. W wyznaczonym terminie wpłynęło 50 wniosków.

Lista zanonimizowanych uczestników IP dotacja + wsparcie pomostowe

Obecnie trwa ocena formalna złożonych wniosków.

Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków i załączonych Biznes Planów odbędzie się w dniach od 18.10.2017 r. do 21.10.2017 r.

Wyniki oceny zamieszczone zostaną niezwłocznie po zakończeniu prac Komisji.

 Szanowni Państwo,

 Informujemy, że z dniem 26.09.2017 r. rozpoczynamy kolejny etap realizacji projektu „INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Uczestników projektu zapraszamy do składania biznesplanów wraz z niezbędnymi załącznikami.

Termin składania wniosku o udzielenie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem oraz z załącznikami a także wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego trwa od wtorku 26.09.2017 r. do piątku 06.10.2017 r. Wszystkie dokumenty powinny zostać podpisane własnoręcznie i czytelnie, należy je złożyć w 2 egzemplarzach.  Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w biurze projektu: Centrum Obsługi Inwestora, Urząd Gminy Żyrzyn, ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00; bądź przy ul. Zielonej 19, 24-100 Puławy I piętro pok. nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00. Dokumenty przesłać można pocztą tradycyjną, listem poleconym z dopiskiem na kopercie „INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”- BIZNES PLAN na adres Centrum Obsługi Inwestora Urząd Gminy Żyrzyn, ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn. 

Uwaga liczy się data wpływu korespondencji, a nie data nadania. Dokumenty które nie zostaną dostarczone do dnia 06.10.2017 r. do godz. 18.00 nie będą oceniane.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.
Oś priorytetowa 9 Rynek pracy. Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.