Nabór wniosków

 Szanowni Państwo

Informujemy, iż w dniu 06.10.2017 r zakończony został nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz finansowego wsparcia pomostowego. W wyznaczonym terminie wpłynęło 50 wniosków.

Lista zanonimizowanych uczestników IP dotacja + wsparcie pomostowe

Obecnie trwa ocena formalna złożonych wniosków.

Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków i załączonych Biznes Planów odbędzie się w dniach od 18.10.2017 r. do 21.10.2017 r.

Wyniki oceny zamieszczone zostaną niezwłocznie po zakończeniu prac Komisji.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.
Oś priorytetowa 9 Rynek pracy. Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.