Lista uczestników

Lista podstawowa uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w projekcie „INKUBATOR PRZEDSIEBIORCZOŚCI”:

Wyniki_oceny.pdf

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.
Oś priorytetowa 9 Rynek pracy. Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.