Informacja

Informujemy państwa, iż zgodnie z dokumentacją konkursową ocena merytoryczna wniosków dokonana zostanie w terminie 21 dni roboczych od daty zakończenia naborów wniosków, tj. do dnia 07.11.2017 r. Do tego dnia wszyscy Państwo otrzymacie pisemną informację o wynikach oceny merytorycznej a na stronie internetowej projektu zostanie umieszczona lista rankingowa.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.
Oś priorytetowa 9 Rynek pracy. Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.