Ostateczna lista rankingowa uczestników

 

Ostateczna_lista_uczestnikow_IP.pdf

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.
Oś priorytetowa 9 Rynek pracy. Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.